3. Mini lekcia

26. apríla 2024

3. Mini lesson: When to use a preposition to

3. Mini lekcia: Kedy používame predložku “to”

Indicating direction or movement towards a place or destination: We’re going to the park.

Vyjadrujeme smer k miestu alebo destinácii: Ideme do parku.

 

Try it

Vyskúšaj si

  1. She walked___ the bus stop. Kráčala k autobusovej zastávke. (to)
  2. He´s flying ____Paris for his vacation. Letí do Paríža na dovolenku. (to)
  3. I am _____work. Som v práci. (at)