Slovná zásoba: Prezentácia v angličtine II.

4. marca 2018

Pokračovanie slovnej zásoby na tému: „Jednoduchá prezentácia v angličtine“, druhá časť.
Kto z vás potrebuje alebo bude potrebovať slovíčka na tému jednoduchá prezentácia v angličtine?

Tak nech sa páči 🙂

 

Prezentácia v angličtine II.

chart graf slight nepatrný, dorbný
bar chart stĺpcový graf increase nárast
pie chart koláčový graf decrease pokles, znížiť sa
draw upútať, pritiahnuť si above nad
draw your attention pritiahnuť si vašu pozornosť predict predpovedať
figure číslo, údaj reach dosiahnuť
competitor konkurent under pod
share podiel target cieľ
represent reprezentovať, zastupovať below pod
sales predaj, objem predaja expectation očakávanie
outlet firemná predajňa significant významný
comparison porovnanie connect spojiť sa, prepojiť sa
audience publikum specific konkrétny
listener poslucháč income príjem

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a dozvieš sa ďalšie 🙂