Slovná zásoba: Učenie angličtiny

15. apríla 2018

Človek sa učí celý život. A ako je to s učením cudzieho jazyka? Učíš sa ho už veky? 😉
Jednoduchá slovná zásoba je tu: Učenie angličtiny

 

Slovná zásoba: Učenie angličtiny

 

learn učiť sa knowledge znalosť
language jazyk pronunciation výslovnosť
native language rodný jazyk improve zlepšiť
second language druhý jazyk vocabulary (vocab) slovná zásoba
ESL AJ ako druhý jazyk* grammar gramatika
motivation motivácia conversation konverzácia
all over the world po celom svete skills schopnosti
career kariéra reading skills schopnosť čítať
travel cestovať reading comprehension čítanie s porozumením
studying abroad štúdium v zahraničí understanding porozumenie
business opportunities obchodné príležitosti misunderstanding neporozumenie
listening to music počúvanie hudby misunderstood word nepochopené slovo
watching movies sledovanie filmov course kurz
focus on zamerať sa na sign up for prihlásiť sa
be good at ___ byť dobrý v ……… attend the course absolvovať kurz
level úroveň private lesson súkromné lekcie
beginner začiatočník take private lessons mať súkromné lekcie
intermediate stredne pokročilý progress in English pokrok v angličtine
advanced pokročilý verbal slovný
professional profesionálny spoken hovorený
fluent plynulý exam skúška
fluency plynulosť pass the exam zložiť skúšku

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂