Formulár si môžete stiahnuť v pdf formáte tu: Formulár_Odstúpenie_od_zmluvy_Bestka_v2.pdf
Formulár si môžete stiahnuť vo Word formáte tu: Formulár_Odstúpenie_od_zmluvy_Bestka_v2.docx

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že máte záujem odstúpiť od zmluvy)

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

  • Komu: Bestka o.z., IČO: 53 220 102, DIČ: 2121330431, IČ DPH: SK 2121330431, so sídlom Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-59711, emailová adresa: info@bestenglish.sk.
  • Týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy v zmysle VOP.
  • Popis Služby a tovaru:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Číslo Objednávky, dátum potvrdenia Objednávky:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Adresa spotrebiteľa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena za Služby a tovar má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový́ účet číslo: 

IBAN:……………………………………………………………………………………………………………………………….

(nepovinné)

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 ………………………………….

Dátum podpisu (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………………….