Formulár si môžete stiahnuť v pdf formáte tu: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY_Bestka.pdf
Formulár si môžete stiahnuť vo Word formáte tu: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY_Bestka.docx

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

V súlade s § 19 a nasl. zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

  • Komu: Bestka, so sídlom Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 53 220 102, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod  číslom: VVS/1-900/90-59711, emailová adresa: info@bestenglish.sk
  • Týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o poskytovaní kurzov.
  • Popis kurzu/kurzov:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Dátum podpísania/potvrdenia Zmluvy o poskytovaní kurzov:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Adresa spotrebiteľa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena za kurz/kurzy má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový́ účet číslo:

IBAN:……………………………………………………………………………………………………………………………….

(nepovinné)

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 ………………………………….

Dátum podpisu  …………………….