1. Všeobecné ustanovenia

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy. Na strane jednej je

Bestka, o.z.

Silvánska 459/9

84104 Bratislava

ICO: 53 220 102

DIC: 2121330431

evidovane v registri združení pod číslom: VVS/1-900/90-59711

,zapísanej v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, zastúpenej štatutárnym orgánom – riaditeľom Lenkou Eršékovou (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie: a) osoba zapísaná v obchodnom registri; b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú akékoľvek práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva tovar predávajúceho cez elektronický obchodný systém umiestnený na webových stránkach predávajúceho, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Objednať tovar je tiež možné e-mailom alebo poštou. Vyššími spôsobmi vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, avšak na vznik zmluvy toto potvrdenie vplyv nemá. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, musí uviesť aj IČO, DIČ a/alebo IČ DPH. V prípade, ak je objednávka realizovaná cez elektronický obchodný systém umiestnený na webových stránkach predávajúceho, tieto podmienky spĺňa automaticky. Uvedené údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

Po doručení objednávky bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho a kupujúcemu príde obratom informácia a jej zaevidovaní. Najneskôr do 48 hodín predávajúci potvrdí objednávku, spôsob dopravy, oznámi možnú dodaciu dobu a spôsob úhrady kupujúcemu.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dňa potvrdenia objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, vrátane e-mailových prostriedkov. Potvrdenie stornovania predávajúci oznámi kupujúcemu rovnako výlučne písomnou formou, ktorá sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na posielanie reklamných e-mailov (newsletter-ov). Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať mailom alebo kliknutím na link v newsletteri na automatické odobratie súhlasu.

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Z tohto dôvodu požaduje od kupujúceho výhradne poskytnutie tých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu predaja a doručenia produktov alebo služieb. S výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru nikdy predajca nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje kupujúcich tretím stranám.

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového systému www.bestenglish.sk: Bestka, o.z., so sídlom Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 220 102, prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.bestenglish.sk.

Sprostredkovateľ, ktorému sú údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica.

Účel spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru, potvrdenie objednávky, platba za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty, evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, údaje potrebné pre doručenie, meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje získané pri odovzdávaní tovaru, údaje o objednávkach pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získava iba tie osobné údaje, ktorú sú naozaj potrebné pre dodanie objednaných tovarov a služieb a vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje. Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť identifikačný preukaz (občiansky preukaz alebo cestovný pas) pre kontrolu totožnosti kupujúceho.

Kupujúci je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje a zároveň je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru. V prípade zmeny aktualizuje svoje údaje vytvorením nasledujúcej objednávky, v ktorej upozorní na zrušenie predchádzajúcej objednávky obsahujúcej nesprávne údaje.

Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, urobí tak iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorá je taktiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.bestenglish.sk. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, vrátane e-mailových prostriedkov, od prevádzkovateľa vyžadovať: informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji získania osobných údajov, odpis jej osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidáciu jej osobných údajov.

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné odvolať písomnou formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30 dní a všetky osobné údaje kupujúceho budú vymazané. Kupujúci môže podať odvolanie i e-mailovými prostriedkami na adrese info@bestenglish.sk.

*Znenie od 25. mája 2018

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je <p>

Bestka, o.z.

Silvánska 459/9

84104 Bratislava

ICO: 53 220 102

DIC: 2121330431

evidovane v registri združení pod číslom: VVS/1-900/90-59711

, zapísanej v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, zastúpenej štatutárnym orgánom – riaditeľom Lenkou Eršékovou (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 798 158, písomne na adrese Dunajská 4 811 08 Bratislava, alebo e-mailom info@bestenglish.sk.

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu podobne.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci marketingu.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch, keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po nasledujúcu dobu:

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva:

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 948 798 158, písomne na adrese adrese Dunajská 4, 811 08 Bratislava, alebo e-mailom info@bestenglish.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na telefónnom čísle +421 948 798 158, písomne na adrese adrese Dunajská 4, 811 08 Bratislava, alebo e-mailom info@bestenglish.sk.

 1. Prevádzková doba 

Dunajská 4, 811 08 Bratislava, Tel: +421 948 798 158: Po-Pia 8:00 – 19:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky odporúčame zákazníkom informovať sa vopred.

 1. Ceny, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená na základe cenníka predávajúceho. Ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

Kupujúci môže uhradiť platbu nasledovne:

 • Dobierkou pri prevzatí tovaru na prevádzke pošty alebo u poštového kuriéra
 • V hotovosti pri osobnom prevzatí na adrese prevádzky predávajúceho

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky na elektronickom obchodnom systéme umiestnenom na webových stránkach predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • Osobný odber
 • Zasielanie Slovenskou poštou v cene 3 EUR Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

V prípade vyzdvihnutia vopred uhradenej objednávky prostredníctvom osobného odberu môže predávajúci alebo prepravný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, ďalej osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako kontaktná osoba v objednávke realizovanej prostredníctvom elektronického obchodného systému umiestneného na webových stránkach predávajúceho.

 1. Dodacie lehoty a dodanie

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov odlišné. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky uvedený pri tovare v katalógu produktov. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani na sklade výrobcu, môže byť dodacia lehota dlhšia.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za predmet kúpy a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k predmetu kúpy ešte neprešlo na kupujúceho. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec spoločne s dokladmi, ktoré sa k nej vzťahujú.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Pri preberaní predmetu kúpy je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a s prepravným partnerom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie predmetu kúpy nebudú akceptované.

Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 1. Odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku a to iba do dňa potvrdenia objednávky predávajúcim vrátane. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou vrátane e-mailových prostriedkov.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s predmetom kúpy do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci spotrebiteľ. Predmet kúpy nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s ním musí kupujúci spotrebiteľ odovzdať všetky súvisiace dokumenty (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a podobne), ktoré obdržal pri jeho kúpe. V prípade poškodenia, používania alebo iného narušenia predmetu kúpy kupujúcim spotrebiteľom je predávajúci oprávnený strhnúť adekvátnu čiastku z predajnej ceny predmetu kúpy, prípadne zamietnuť jeho vrátenie. Kupujúci spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim spotrebiteľom. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár. Predmet kúpy sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný predmet kúpy sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho spotrebiteľa prevezme predávajúci tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy budú peniaze za vrátený tovar kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené vopred dohodnutým spôsobom.

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Medzi tieto produkty patria najmä tovary uzavreté v ochrannom obale, tovary ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a tovary, ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať; b) zmenila sa nadobúdacia cena produktu; c) vystavená cena produktu bola chybná.

Pokiaľ nie je kupujúci spotrebiteľ spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní odo dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporov obrátiť na príslušný subjekt a to podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Všetky informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 1. Záruka a servis

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, spoločne s návodmi na obsluhu, záručnými listami, faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu spotrebiteľovi mailom alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa táto prejavila. na základe týchto informácií odporučí kupujúcemu spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

V prípade, pokiaľ je súčasťou ponuky darček, predávajúci si vyhradzuje právo darček zmeniť.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Tel: 02/58272 172-3, Fax: 02/58272 170