14. Mini lekcia

4. júla 2024

14. Mini lesson: Put off
14. Mini lekcia: Odložiť na neskôr

„Put off“ means to delay doing something until later. 
„Odkladať“ znamená posunúť niečo na neskôr. 
 
Examples/ Príklady:
Let’s put off our picnic until next weekend. 
Odložme piknik na budúci víkend.
put off cleaning my room until tomorrow. 
Odložím upratovanie mojej izby na zajtra.
 
Try it/ Oskúšaj si
Due to bad weather, they had to ___ ___ their outdoor picnic. 
Pre zlé počasie museli odložiť ich piknik. (put off)
It’s not a good idea to ___ ___ important tasks. 
Nie je to dobrý nápad odkladať dôležité úlohy. (put off)
 
Have a nice day! 
Pekný deň!