VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj „VOP“/ vymedzujú práva, povinnosti a zmluvné vzťahy medzi občianskym združením Bestka o.z., IČO: 53 220 102, DIČ: 2121330431, IČ DPH: SK 2121330431, so sídlom Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, zapísaným v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-59711 ako Poskytovateľom na jednej strane a jeho Odberateľom na strane druhej, a to v oblasti organizovania online prednášok, online seminárov a workshopov, všetko prostredníctvom prednahratého alebo živého prenosu bez možnosti záznamu (ďalej len „Online obsah“), predaja kníh a publikácií v tlačenej a digitálnej podobe (ďalej len „Knihy“), poskytovania zvukových nahrávok MP3/MP4 alternatívne spolu s prepisom nahrávky (ďalej len „Nahrávky“) a poskytovania online konzultácií (ďalej len „Konzultácie“) (Online obsah, Knihy, Nahrávky a Konzultácie ďalej spolu aj len „Služby a tovar“) na webovej stránke: www.bestenglish.sk (ďalej len „Webová stránka“).

II.

DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

1. Poskytovateľom je občianske združenie: Bestka o. z., IČO: 53 220 102, DIČ: 2121330431, IČ DPH: SK 2121330431, so sídlom Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-59711.

2. Zmluva o poskytovaní Online obsahu prostredníctvom živého prenosu bez možnosti záznamu je zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Odberateľom postupom uvedeným v článku IV. týchto VOP. Súčasťou Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči je aj licenčná zmluva (ďalej len „Zmluva o poskytovaní Online obsahu“).

3. Kúpna zmluva je zmluva, ktorej predmetom je predaj a kúpa Kníh, a ktorú uzatvára Poskytovateľ s Odberateľom postupom uvedeným v článku IV. týchto VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“).

4. Zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ktorej predmetom je poskytovanie Nahrávok, je zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Odberateľom postupom uvedeným v článku IV. týchto VOP. Súčasťou Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči je aj licenčná zmluva (ďalej len „Zmluva o poskytovaní Nahrávok“).

5. Zmluva o poskytovaní Konzultácií je zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Odberateľom postupom uvedeným v článku IV. týchto VOP (ďalej len „Zmluva o poskytovaní Konzultácií“).

6. Zmluva o poskytovaní Online obsahu, Kúpna zmluva, Zmluva o poskytovaní Nahrávok a Zmluva o poskytovaní Konzultácií sú ďalej v texte týchto VOP spolu označované aj len ako „Zmluvy“ alebo jednotlivo „Zmluva“.

7. Odberateľom je osoba, ktorá má záujem o Služby a tovar a ktorá sa na základe Zmluvy s Poskytovateľom stáva účastníkom zmluvného vzťahu.

8. Spotrebiteľom je osoba, ktorá v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ak Odberateľ pri uzatváraní Zmluvy uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za osobu, ktorá nie je spotrebiteľom, pokiaľ nepreukáže, že tomu tak nie je).

9. Poskytovateľ prevádzkuje internetový obchod (www.bestenglish.sk), kde ponúka Odberateľom predovšetkým Online obsah, Knihy, Nahrávky a Konzultácie.

10. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) – ustanovenia upravujúce práva a povinnosti Poskytovateľa a Odberateľa uvedené v tomto dokumente, ktoré predstavujú úplnú zmluvu medzi Poskytovateľom a Odberateľom.

11. Licenčná zmluva (ďalej len ,,Licenčná zmluva“) – zmluva, ktorou udeľuje Poskytovateľ Odberateľovi súhlas na použitie Autorského diela.

12. Autorské dielo, predmet tejto zmluvy, ktorý spĺňa znaky autorského diela v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a Poskytovateľ k nemu vykonáva všetky majetkové práva autora, a sú dielom vyhotoveným Poskytovateľom, alebo subjektom, ktorý zveril uplatňovanie autorstva Poskytovateľovi.

13. Webová stránka – je internetová stránka Poskytovateľa, a to www.bestenglish.sk.

III.

VYMEDZENIE PREDMETU ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy o poskytovaní Online obsahu je sprístupnenie Online obsahu Poskytovateľom Odberateľovi prostredníctvom prednahratého alebo živého prenosu.

2. Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Kníh Poskytovateľom Odberateľovi za odplatu.

3. Predmetom Zmluvy o poskytovaní Nahrávok je udelenie súhlasu Poskytovateľom Odberateľovi na použitie Nahrávok, prostredníctvom ktorých má Odberateľ za odplatu možnosť Nahrávky využívať v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu Zmluvy.

4. Predmetom Zmluvy o poskytovaní Konzultácií je poskytovanie konzultačných služieb Poskytovateľom Odberateľovi za odplatu.

IV.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY NA DIAĽKU

1. Odberateľ si objednáva Služby a tovar prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa www.bestenglish.sk takým spôsobom, že vytvorí objednávku na adrese: www.bestenglish.sk a vyplní elektronický objednávkový formulár.

2. Pred vytvorením akejkoľvek objednávky má Odberateľ možnosť oboznámiť sa s obsahom Služieb a tovaru, a to prostredníctvom ich podrobného opisu na webovej stránke Poskytovateľa a prípadnej ukážky Služieb a tovaru. Takisto v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom obsahu Služieb a tovaru môže Odberateľ kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@bestenglish.sk.

3. Pri každej objednávke prostredníctvom elektronického objednávkového formulára musí Odberateľ – fyzická osoba, nepodnikateľ uviesť svoje meno a priezvisko, poštovú, prípadne aj fakturačnú adresu, e-mail a telefónne číslo. Odberateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ musí uviesť: názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platiteľom DPH, e-mail a telefónne číslo.

4. Objednávka obsahuje políčko, ktorého zakliknutím:

  • • Odberateľ vyjadrí svoj súhlas s týmito VOP, Zmluvou a Reklamačným poriadkom (zakliknutím tohto políčka pred odoslaním objednávky dáva Odberateľ najavo svoj súhlas s týmito VOP, Zmluvou a Reklamačným poriadkom),
  • • Odberateľ – fyzická osoba, nepodnikateľ v prípade Zmluvy o poskytovaní Online obsahu, Zmluvy o poskytovaní Nahrávok, Zmluvy o poskytovaní Konzultácií a Kúpnej zmluvy na Knihy v digitálnej podobe vyhlási, že bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od Zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy), a zároveň vyjadrí svoj súhlas so začatím poskytovania Online obsahu, Nahrávok, Konzultácií alebo Kníh v digitálnej podobe pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  • • Odberateľ – fyzická osoba, nepodnikateľ v prípade Kúpnej zmluvy na Knihy v tlačenej podobe vyhlási, že bol riadne poučený o práve na odstúpenie od Zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy),
  • • Odberateľ vyhlási, že sa oboznámil so Zásadami spracúvania osobných údajov a Poučením o právach dotknutých osôb (zakliknutím tohto políčka pred odoslaním objednávky Odberateľ vyhlási, že sa oboznámil so Zásadami spracúvania osobných údajov a Poučením o právach dotknutých osôb).
  • • Odberateľ vyhlási, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

5. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby zároveň Odberateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že za Služby a tovar je potrebné uhradiť cenu ako aj s jej výškou.

6. Vytvorená objednávka Odberateľom prostredníctvom objednávkového formulára sa považuje za záväznú.

7. Po obdržaní objednávky Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky Odberateľovi na trvalom nosiči – prostredníctvom e-mailu („akceptácia objednávky“).

8. Akceptácia objednávky obsahuje najmä:

Číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky,

Špecifikáciu Služby a tovaru, ktoré sú predmetom Zmluvy,

Údaje o cene vrátane prípadnej DPH a ostatných daní,

Platobné podmienky,

V prípade Zmluvy o poskytovaní Online obsahu a Zmluvy o poskytovaní Konzultácií údaj o dátume, čase a spôsobe prihlásenia sa na platformu, na ktorej sa uskutoční kurz, hodina, seminár, workshop alebo Konzultácia,

V prípade Zmluvy o poskytovaní Nahrávok a Kúpnej zmluvy na Knihy v digitálnej podobe údaj o tom, kedy a akým spôsobom si môže Odberateľ sprístupnenú Nahrávku alebo Knihu v digitálnej podobe stiahnuť,

Poštovné, balné, spôsob doručenia podľa povahy Služby alebo tovaru,

Potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania Online obsahu, Konzultácií, Kníh v digitálnej forme alebo Nahrávok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlásenie, že bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od Zmluvy.

9. Okamihom doručenia akceptácie objednávky Odberateľovi prostredníctvom e-mailu sa považuje Zmluva medzi Poskytovateľom a Odberateľom za uzatvorenú.

10. Zmluva medzi Odberateľom a Poskytovateľom zaniká úplným splnením vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.

V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za Služby a tovar je stanovená pri každej Službe a tovare uvedených na Webovej stránke Poskytovateľa ako cena konečná vrátane prípadnej DPH stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne iných daní. Akékoľvek poplatky a náklady súvisiace s použitím internetových ako aj iných služieb, ktoré vzniknú Odberateľovi pri použití komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením Zmluvy na diaľku, účasťou na Online obsahu, poskytnutím Konzultácie a stiahnutím Nahrávky a Knihy v digitálnej podobe znáša Odberateľ sám.

2. Odberateľ má možnosť uhradiť cenu prostredníctvom platobnej brány – GoPay:

platobnou kartou.

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu ihneď v prípade voľby platby platobnou kartou alebo formou elektronického bankovníctva. Zaplatením ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ vystaví Odberateľovi faktúru. Odberateľ vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň vyjadruje súhlas s elektronickou formou faktúry za Služby a tovar, a zároveň vyhlasuje, že je schopný prijať po technickej stránke predmetnú faktúru, a rovnako

zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť jej obsahu a čitateľnosť predmetnej faktúry. Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je náhradou faktúry v listinnej (papierovej) forme. Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú predmetom obchodného tajomstva a že sú povinné toto tajomstvo zachovávať.

VI.

POSKYTNUTIE SLUŽIEB A TOVARU

1. Po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Online obsahu a Zmluvy o poskytnutí Konzultácií a po zaplatení ceny za poskytnutie Odberateľom vybraného Online obsahu a Konzultácie z ponuky Poskytovateľa, bude Odberateľovi zaslaný e-mail s informáciami o spôsobe prihlásenia sa na platformu, na ktorej sa uskutoční prednáška, seminár, workshop alebo Konzultácia spolu s linkom určeným na takéto prihlásenie a bude mu umožnené zúčastniť sa ho v stanovený dátum a hodinu. Po zaslaní linku Odberateľovi podľa predchádzajúcej vety sa povinnosti Poskytovateľa považujú za splnené.

2. Po uzatvorení Zmluvy o poskytovaní Nahrávok a Kúpnej zmluvy na Knihy v digitálnej podobe a po zaplatení ceny za sprístupnenie Odberateľom vybranej Nahrávky alebo Knihy v digitálnej podobe z ponuky Poskytovateľa bude Odberateľovi sprístupnená Nahrávka alebo Kniha v digitálnej podobe a bude mu umožnené si stiahnuť Nahrávku alebo Knihu v digitálnej podobe a používať ju. Po sprístupnení Nahrávky alebo Knihy v digitálnej podobe Poskytovateľom si Nahrávku alebo Knihu v digitálnej podobe prevezme Odberateľ prostredníctvom linku, ktorý mu bude zaslaný na jeho e-mailovú adresu. Po prevzatí Nahrávky alebo Knihy v digitálnej podobe sa povinnosti Poskytovateľa považujú za splnené. Nahrávku alebo Knihu v digitálnej podobe si môže Odberateľ stiahnuť na akékoľvek pamäťové médium, mobilné zariadenie alebo počítač a používať ho, v súlade s Licenčnou zmluvou.

3. Odberateľ si je vedomý toho, že účasť na Online obsahu a Konzultáciách je možná len na počítačovom zariadení, ktoré disponuje pripojením na internet, mikrofónom a kamerou.

4. Odberateľ si je vedomý toho, že Nahrávku možno používať len na takých technických zariadeniach, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre možnosť prehratia súborov MP3/MP4. Ak je spolu s Nahrávkou dodávaný aj prepis Nahrávok, ten je vo formáte .pdf a je možné si ho prehliadnuť na takých technických zariadeniach, ktoré umožňujú čítanie súborov vo formáte .pdf.

5. Ak Odberateľ nemá potrebné technické a softwarové vybavenie, Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť účasti na Online obsahu a Konzultáciách, stiahnutia a prehratia Nahrávok a stiahnutia a zobrazenia Knihy v digitálnej podobe.

6. Po uzatvorení Kúpnej zmluvy na Knihy v tlačenej podobe a po zaplatení ceny za Knihy v tlačenej podobe budú Odberateľovi zaslané objednané Knihy v tlačenej podobe na ním zvolenú adresu a prostredníctvom ním zvoleného spôsobu dopravy v objednávkovom formulári. Dodacie lehoty sú uvedené buď pri jednotlivých Knihách v tlačenej podobe na Webovej stránke alebo v týchto VOP. Prevzatím Kníh v tlačenej podobe Odberateľom sa

Odberateľ stáva vlastníkom Kníh v tlačenej podobe, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Knihách v tlačenej podobe.

VII.

LICENČNÉ PODMIENKY

1. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP vzniká medzi Poskytovateľom a Odberateľom zmluvný vzťah Licenčnej zmluvy, na základe ktorej Poskytovateľ udeľuje Odberateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie Autorského diela. Ak ide o Nahrávku alebo Knihu v digitálnej podobe licencia spočíva v nevýhradnom práve uschovávať si kópiu, prezerať si ju, používať ju a zobrazovať neobmedzene, avšak výlučne pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie. Odberateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s Autorským dielom.

2. Odberateľ berie na vedomie, že Autorské dielo je chránené autorským právom. Odberateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť Autorské dielo. Odberateľ najmä nesmie Autorské dielo predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Autorskému dielu alebo k akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Autorskom diele. Odberateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Autorské dielo. Rovnako nemôže nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby takýmto spôsobom postupovala.

3. Odberateľ sa zaväzuje, že nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do Poskytovateľom nastavených údajov a že nebude Autorské dielo používať spôsobom, ktorým by porušoval práva Poskytovateľa a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a jeho záujmy, alebo inak porušoval platné právne predpisy.

VIII.

ZÁSADY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ, PODNETOV, REKLAMÁCIÍ

1. Zásady vybavovania sťažností, podnetov a reklamácií sú upravené bližšie v Reklamačnom poriadku.

IX.

PRÁVO ODBERATEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo Odberateľa/Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy je bližšie upravené v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

X.

PRÁVO POSKYTOVATEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

  1. a) nie je schopný zorganizovať Online obsah alebo Konzultáciu z technických príčin alebo z iných objektívnych príčin,
  2. b) nie je schopný sprístupniť Nahrávku alebo Knihu v digitálnej podobe Odberateľovi z technických príčin alebo z iných objektívnych príčin,
  3. c) má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov poskytnutých mu Odberateľom,
  4. d) má dôvodné podozrenie, že ide o elektronický útok na Poskytovateľa, prípadne iný útok.

2. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy po tom, čo bola objednávka už zaplatená a nedošlo k zorganizovaniu Online obsahu alebo Konzultácie alebo sprístupneniu Nahrávky alebo Knihy v digitálnej podobe, bude Odberateľovi do štrnástich dní v plnej výške vrátená ním uhradená suma späť na účet, z ktorého platbu za objednávku uskutočnil.

XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Odberateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ na základe týchto VOP a Zmluvy spracúva jeho osobné údaje za účelom ich plnenia ako aj za účelom plnenia si zákonných povinností v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné Zmluvu uzatvoriť. Informácie o zásadách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa www.bestenglish.sk.

2. Pre účely ochrany osobných údajov sa za prevádzkovateľa považuje občianske združenie Bestka o.z., IČO: 53 220 102, DIČ: 2121330431, IČ DPH: SK 2121330431, so sídlom Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-59711. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Bestka o.z., Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: info@bestenglish.sk.

3. Odberateľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentami: Zásady ochrany osobných údajov a Poučenie o právach dotknutých osôb zverejnených na Webovej stránke.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.4.2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Odberateľom a sú pre obe strany záväzné.

2. Odberateľ vytvorením objednávky na Webovej stránke Poskytovateľa okrem iného potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Odberateľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je Odberateľom podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení a v prípade Zmluvy o poskytovaní Nahrávok aj zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Poskytovateľ aj Odberateľ sú povinní riadiť sa týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom, ako aj platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Odberateľom, ako aj nároky z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporu medzi Poskytovateľom a Odberateľom vzniknutého z tohto právneho vzťahu, alebo sporu či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, alebo sporu o neplatnosť právneho úkonu sa budú strany snažiť tento spor prioritne vyriešiť dohodou. V prípade, ak sa stranám nepodarí spor vyriešiť dohodou, sú na rozhodnutie tohto sporu príslušné súdy Slovenskej republiky podľa sídla Poskytovateľa.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa stáva účinnou dňom ich zverejnenia na Webovej stránke Poskytovateľa, a to pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena VOP sa nevzťahuje na Služby a tovar, ktoré boli sprístupnené počas účinnosti VOP ku dňu uzatvorenia Zmluvy.