1. Mini lekcia

10. apríla 2024

1. Mini lesson: The difference between hear and listen to
1. Mini lekcia: Aký je rozdiel medzi slovom počuť a počúvať.


We can use “to hear” when we percept a sound, mostly unintentionally.
”To hear” použijeme, keď zaznamenáme nejaký zvuk, zväčša neúmyselne.
E.g: I can hear the birds singing outside my window.
Napr.:  Počujem spev vtákov za mojím oknom.

We can use listen to when intentionally focusing on and paying attention to the sounds around you.
”Listen to”sa používa, keď sa úmyselne sústredíme na zvuky okolo nás.

E.g. Please, listen to what I have to say.
Napr.: Prosím, počúvaj, čo chcem povedať.
 
Try it
Vyskúšaj si
 
1. I can ______the thunder. Počujem hrmenie.    1. hear
2. ________ to me! Počúvaj ma!                                 2. Listen