2. Mini lekcia

11. apríla 2024

2. Mini lesson: When to use a preposition “at”.
2. Mini Lekcia: Kedy používame predložku “at”

The preposition “at” is used:
Predložku “at”používame:

1. To indicate a specific location, event. They met at the concert.
Na vyjadrenie miesta alebo podujatia. Stretli sa na koncerte.
 

2. To specify a particular time. The meeting is scheduled at 3pm.

Na špecifikovanie času. Stretnutie začína o 3-tej popoludní.

3. To indicate speed. He was driving at 60km per hour.

Na vyjadrenie rýchlosti. Šoféroval rýchlosťou 60km za hodinu.

 

Try it
Vyskúšaj si

1. I”m waiting ____ the bus stop. Čakám na zastávke. (at)
2. The train departs_____ 1pm. Vlak odchádza o 13-tej. (at)
3. Plants grow____ a slower rate during winter. V zime rastliny rastú pomalšie.  (at)