Slovná zásoba: Stanovenie cieľov

12. marca 2018

Aby človek mohol byť v živote šťastný, potrebuje nejaké ciele; či už pracovné alebo súkromné. Pozri sa na praktickú slovnú zásobu v oblasti stanovovaní si cieľov!

 

Slovná zásoba: Stanovenie cieľov

 

goal cieľ smart múdry
goal setting stanovenie cieľov specific konkrétny
set a goal stanoviť si cieľ measurable merateľný
dream sen attainable dosiahnuteľný
deadline termín (lehota) relevant relevantný
achieve dosiahnuť time bound časovo obmedzený
achievement úspech vague nejasný
motivate motivovať generalized všeobecný
main hlavný unhelpful neužitočný
succeed uspieť provide poskytovať
lack nedostatok sufficient dostatočný
focus zameranie pozornosti precise presný, precízny
direction smer amount množstvo
allow dovoliť, umožniť reduce znížiť
take control prevziať kontrolu expenses náklady, výdaje
long-term dlhodobý reduction zníženie
vision vízia demoralize znížiť morálku
resources zdroje decrease znížiť
sharp presný confidence sebavedomie
clear jasný sense zmysel
defined definovaný urgency naliehavosť
measure merať take pride byť hrdý

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂