Zásady spracúvania osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“)

Vážení študenti a ich zákonní zástupcovia,

aby sme si mohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o základných zásadách spracúvania Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ:  Bestka, o.z, Silvánska 459/9 84104 Bratislava ICO: 53 220 102 DIC: 2121330431 evidovane v registri združení pod číslom: VVS/1-900/90-59711, zastúpená: Lenkou Eršekovou, riaditeľkou (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v súlade s Nariadením a Zákonom zabezpečil ochranu spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú:

a) spracúvané prevádzkovateľom Bestka, o.z, Silvánska 459/9 84104 Bratislava ICO: 53 220 102 DIC: 2121330431 evidovane v registri združení pod číslom: VVS/1-900/90-59711, zastúpená: Lenkou Eršekovou, riaditeľkou
b) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
c) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenie nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);
d) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);
e) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);
f) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);
g) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;
 • Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 • Na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia.
 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe, bez možnosti ich zneužitia.
 • Prevádzkovateľ sa snaží dotknutým osobám poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 • Plnenie zmluvných povinností,
 • Plnenie zákonných povinností,
 • Marketingové účely.

Plnenie zmluvných povinností

Za účelom plnenia zmluvných práv a povinností (právny základ spracúvania) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy ako aj zmluvnou požiadavkou. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné zmluvu uzavrieť, ani plniť práva a povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. Ak chcete s prevádzkovateľom zmluvu uzavrieť, ste povinný osobné údaje poskytnúť.

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a na nevyhnutný čas po jeho skončení a archivované po dobu určenú osobitnými predpismi alebo potrebnú pre účelné uplatnenie práv prevádzkovateľa.

Za účelom plnenia záväzku zo zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretej osobe (sprostredkovateľovi) sídliacej v rámci Európskej únie. V tomto prípade budú osobné údaje poskytnuté lektorovi, ktorý vyučuje kurz, tretej osobe, ktorá pre prevádzkovateľa zabezpečuje spracúvanie, zálohovanie a uchovávanie, prípadne iným osobám vykonávajúcim spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvných povinností za prevádzkovateľa na základe osobitnej zmluvy. Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje získané pri uzatváraní zmluvy prevádzkovateľ spracúva za účelom splnenia si svojich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (právny základ spracúvania).

Za týmto účelom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu, po ktorú si to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, príp. medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia týchto osobných údajov si prevádzkovateľ nemôže splniť povinnosti, ktoré mu ukladá zákon alebo medzinárodná zmluva, z tohto dôvodu ste osobné údaje povinný poskytnúť.

Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý na tento účel (účtovníctvo) spracúva osobné údaje za prevádzkovateľa. 

Marketingové účely

Aby sme Vám mohli poskytovať informácie o možnostiach využitia ponuky našich služieb a tovarov, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby, že súhlas na spracovanie osobných údajov nám môžete dať podpísaním súhlasu na spracovanie osobných údajov udeleným v zmysle čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona, a to v písomnej forme u prevádzkovateľa alebo prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa www.bestenglish.sk zadaním emailovej adresy a zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií a potvrdzujem, že som sa oboznámil s poučením o mojich právach a so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa“.

Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@bestenglish.sk, prípadne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám.

Vaše osobné údaje pre účely marketingové uchovávame do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov. V prípade, ak svoj súhlas odvoláte, budú Vaše osobné údaje zmazané.

Na účely propagácie našej činnosti verejnosti spracúvame Vašu fotografiu len na základe Vami udeleného výslovného súhlasu.

V prípade, ak ste nám udelili súhlas aj na spracovanie Vašej fotografie a videa z účastí na nami organizovanom podujatí, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@bestenglish.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@bestenglish.sk

Požívanie súborov cookies

Na vytvorenie ponuky podľa vašich predstáv používame súbory cookies a podobné technológie, ako napr. pixely, tagy a pod. (tzv. „cookies“). Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu vášho využívania našej webovej stránky.

Dobra uchovávania súborov cookies

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, je po ukončení relácie v prehliadači automaticky vymazaná z vášho pevného disku (tzv. dočasné súbory cookies alebo session cookies). Okrem iného používame aj také súbory cookies, ktoré zostávajú na vašom pevnom disku aj po ukončení relácie („perzistentné cookies“). Pri ďalšej návšteve automaticky rozpoznáme, že ste už naše stránky navštívili a vieme, ktoré záznamy a nastavenia uprednostňujete. Tieto súbory cookies slúžia predovšetkým na to, aby bola naša ponuka prístupnejšia pre používateľa, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies, ktoré používame, nájdete v našich nastaveniach súborov cookies. Tu nájdete informácie o poskytovateľoch súborov cookies, účeloch používania týchto súborov, spracovaných kategóriách údajov, právnych predpisoch týkajúcich sa spracovania údajov v súvislosti s používaním súborov cookies, dobe a miestach uloženia údajov, na ktorých sa údaje spracovávajú.

Typy súborov cookies.

a)       Nevyhnutné súbory cookies (tzv. technické cookies)

Technické súbory cookies používame pre účely správneho fungovania našej internetovej stránky. Vypnutie týchto súborov cookies môže spôsobiť jej nesprávne fungovanie.

b)      Použitie cookies a externých obsahov pre marketing/reklamu (tzv. marketingové cookies).

Využívame cookies pre marketingové a propagačné účely, aby sme na báze analýzy správania používateľov pri surfovaní boli schopní vyvodiť závery o ich záujmoch a potrebách a mohli segmentovať používateľa s rovnakými alebo podobnými záujmami a potrebami (cieľové skupiny). V nadväznosti na to sa dá reklamu cielene použiť pre užívateľov priradené ku konkrétnej cieľovej skupine (targeting).

Tieto cookies sa navyše používajú na riadenie početnosti zobrazenia reklám (najmä k ich obmedzeniu) a meranie vplyvu, obzvlášť efektívnosti kampaní. Cez reklamné siete môže tiež nastať používanie cookies tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s ich službami. Tieto súbory cookies zisťujú, či používateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú informácie tretej strane, kde môžu byť prepojené s funkciami poskytovanými inými organizáciami. Okrem toho špeciálne cookies umožňujú aktivovanie reklamy užívateľom sociálnych sietí.

c)       Analytické súbory cookies

Tzv. analytické súbory cookies slúžia na sledovanie vášho správania na našej internetovej stránke a jeho následného vyhodnocovania, a to za účelom zlepšenia a prispôsobenia internetovej stránky vašim potrebám.

d)      Funkčné súbory cookies

Tzv. funkčné súbory cookies slúžia na zapamätanie si volieb používateľov (napríklad jazykové preferencie, prihlasovacie údaje) a na prispôsobenie funkcií internetovej stránky vašim potrebám.

Na použitie cookies potrebujeme váš súhlas. Súhlas nám môžete poskytnúť pred tým ako začnete prehliadať naše internetové stránky. Neposkytnutie súhlasu nebráni technickému uloženiu údajov (tzv. „technických cookies“) alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovanie našich služieb.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutia o akceptácii cookies. Súhlas, ktorý nám poskytnete, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu .

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@bestenglish.skPoučenie o Vašich právach 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Vážení študenti a ich zákonní zástupcovia, 

radi by sme Vás ubezpečili, že bezpečnosť Vašich osobných údajov ako aj ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o Vašich právach. 

 • Prevádzkovateľom je:

Obchodné meno:          Bestka, o.z.

Sídlo:                              Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

IČO:                                53 220 102

Zapísaná v:                    registri neziskových organizácií pod VVS/1-900/90-59711

Zastúpená:                     Lenkou Karšayovou, predsedníčkou správnej rady

 • Dotknutá osoba je:

osoba, ktorá prejaví záujem o poskytnutie kurzu alebo kurzov a/alebo uzavrie s prevádzkovateľom Zmluvu o poskytovaní jazykového kurzu, komunikačného kurzu alebo kurzu „Učenie ako sa učiť“ a/alebo udelí prevádzkovateľovi súhlas s použitím jej osobných údajov na marketingové účely.

 1. Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje poučiť, že spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom na účely splnenia svojich zmluvných a zákonných povinností, prípadne aj na marketingové účely, ak ste prevádzkovateľovi na tento účel udelili súhlas. 
 1. V súlade s Nariadením máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:
 • Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané, máte právo vedieť, či prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúva, máte právo ho požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe Vašej žiadosti vám prevádzkovateľ vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov a poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate ako dotknutá osoba, má právo prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu osobných údajov – v prípade, ak prevádzkovateľ eviduje vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje, máte právo požiadať ho o opravu osobných údajov. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ vykoná potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu.
 • Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade spracovania osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, bol odvolaný,
 3. voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia namietate a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods.2 Nariadenia,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej osobe mladšej ako 16 rokov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade vyhovenia Vašej žiadosti bude prevádzkovateľ  Vaše osobné údaje iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak prevádzkovateľovi oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby prevádzkovateľ spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzil; Vaše údaje už prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi na obmedzenie spracúvania. 
 • Právo na prenosnosť údajov – ak to nie je v rozpore so zmluvou a platnými právnymi predpismi máte právo žiadať, aby vám prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako máte právo požiadať prevádzkovateľa, aby Vaše osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti priamo on. 
 • Právo namietať –  máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť e-mailom na: info@bestenglish.sk.