Udelenie súhlasu:

Týmto udeľujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby Najlepšia Angličtina, n.o. angl. názov Best English, n.o., so sídlom Lesná 1756/48, 900 31 Stupava, Slovenská republika, IČO: 45 738 912, zapísanej v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, zastúpenej štatutárnym orgánom – riaditeľom Lenkou Karšayová (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o mojej osobe v poskytnutom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade ak dobrovoľne poskytnem prevádzkovateľovi osobné údaje nad rozsah špecifikovaný vyššie, poskytnutím týchto ďalších osobných údajov prevádzkovateľovi udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na ich spracovanie. Ide najmä o tieto druhy osobných údajov: iná korešpondenčná adresa alebo iné kontaktné údaje, údaje o zamestnaní, o podnikaní, o vzdelaní atď. vrátane osobitných kategórií osobných údajov podľa ustanovenia § 13 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

Súhlasím s tým, aby sa na ochranu mojich osobných údajov vzťahoval právny poriadok Slovenskej republiky. Prehlasujem, že som svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol(la) dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a slobodnej a vážnej vôle, bez nátlaku. 

Účel spracovania osobných údajov:

Som uzrozumený(á) s tým, že moje osobné údaje, v rozsahu v akom som ich prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol(la), budú použité v súlade s predmetom činnosti prevádzkovateľa na účely poskytovania služieb prevádzkovateľa mojej osobe, na účely plnenia zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a mojou osobou, na účely priameho marketingu v rámci poskytovania produktov a služieb prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, na online komunikáciu prevádzkovateľa so mnou ako užívateľom webovej stránky pod doménou www.bestenglish.skBol(a) som vopred oboznámený(á) so skutočnosťou a vyjadrujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu, v akom som ich poskytol(la) prevádzkovateľovi poskytnuté obchodným partnerom a potenciálnym obchodným partnerom (klientom) prevádzkovateľa.

Zároveň udeľujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas so zasielaním noviniek a informácií od prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov na mnou zadanú         e-mailovú adresu (tzv. newsletter), resp. poštou na mnou zadanú adresu.

Doba spracúvania osobných údajov:

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu piatich rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. Bol(a) som poučený(á) o skutočnosti, že prevádzkovateľa môžem kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o mojej osobe a rovnako môžem kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o mojej osobe. Rovnako som bol(a) poučený(á) o tom, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ ma poučil, že po uplynutí doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, budú moje osobné údaje prevádzkovateľom zlikvidované v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Zabezpečenie osobných údajov:

Prevádzkovateľ ma poučil o tom, že moje osobné údaje budú spracúvané a zabezpečené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám:

Bol(a) som oboznámený(á) so skutočnosťou, že moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom som ich dobrovoľne poskytol(la) budú sprístupňované výlučne v súlade s účelom zberu a spracúvania osobných údajov. Rovnako som bol(a) informovaný(á) o tom, že moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom som ich dobrovoľne poskytol(la) môžu byť prenášané do členských štátov a s týmto vyjadrujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. 

Okruh príjemcov a tretie strany, ktoré môžu

mať prístup k osobným údajom:

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. môžu k nim mať prístup nasledovné osoby: 

● oprávnené osoby prevádzkovateľa, 

● nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby Najlepšia Angličtina, n.o. angl. názov Best English, n.o., so sídlom Lesná 1756/48, 900 31 Stupava, Slovenská republika, IČO: 45 738 912, zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, zastúpenej štatutárnym orgánom – riaditeľom Lenkou Karšayovou

● sprostredkovatelia prevádzkovateľa.  

Príjemcovia a tretie strany sú oprávnené spracúvať moje osobné údaje len v súlade s účelom, na ktorý bol súhlas poskytnutý, a to po dobu nevyhnutnú na účel spracovania, najviac však po dobu, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Poučenie o právach:

Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol(la), sú správne, úplné a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene, zaväzujem sa ich aktualizovať. Bol(a) som informovaný(á) o skutočnosti, že moje osobné údaje budú spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov prevádzkovateľa.

Na záver vyhlasujem, že som bol(a) o svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov prevádzkovateľom dostatočne poučený(á), najmä podľa ustanovenia § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä, ale nielen o práve vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžem požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe tohto súhlasu,

vrátane dobrovoľnosti poskytnutia tohto súhlasu, mal(a) som možnosť požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a doplňujúce poučenie o svojich právach, moje práva mi boli zrozumiteľne sprístupnené a k udeleniu tohto súhlasu som pristúpil(a) dobrovoľne s vedomím možných rizík.

Stlačením tlačidla / ikony „súhlas“ na webovej stránke pod doménou www.bestenglish.sk sa   p o v a ž u j e   tento môj súhlas so spracovaním osobných údajov a môj súhlas so zasielaním noviniek a informácia od prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov na mnou zadanú e-mailovú adresu (tzv. newsletter) alebo poštou na mnou zadanú adresu   za   u d e l e n ý.